Strategic goals
ENNL
1. Build the capacity to reduce coastal drowning

The overlapping between drowning prevention on the one hand, and tourism on the other hand, has hardly been explored. This part connects to the Global Code of Ethics for Tourism, which recommends that all touristic stakeholders should meet and develop prevention measures including safe coastal tourism, in South Africa as well as worldwide. In that respect dissemination of information on the risks of the ocean is a very important aim.

2. Establish a Center of Expertise

The phenomenon of holiday drowning is an underestimated and under-researched topic. In this context the organisation intends to establish a Center of Expertise by collecting and studying scientific research, exploring local initiatives worldwide and meeting experts in both the touristic and lifesaving domain. Such will allow more evidence-based practice at all levels. It also underpins and facilitates the foreseen lobby work, e.g. related to legislative bodies.

3. Reduce coastal drowning through the dissemination of uniformed information

Efficiency is reached when a correct message is frequently repeated on the journey from home to the holiday destination, including the beach. In this context the organisation will undertake all necessary steps to disseminate uniform information by all stakeholders, be it the tourism industry, the government and the private sector. The organisation will fight misleading and/or untruthful slogans to attract unaware tourists.

4. Reduce coastal drowning through partnership and collaboration

Safe Coastal Tourism will collaborate and work hand in glove with all organisations that can be relevant to reduce coastal drowning.
1 . Ontwikkelen van mogelijkheden om kustverdrinking terug te dringen

Het gemeenschappelijk belang van preventie van verdrinking enerzijds, en toerisme anderzijds, met name preventie van ongevallen en behoeden van de veiigheid en de gezondheid van de toerist, werd nog nauwelijks onderzocht. Deze overlapping kan gelinkt worden aan de  Ethische Code voor Toerisme, uitgegeven door de WTO in 1999, waarin wordt aanbevolen dat al wie zich met toerisme bezighoudt, moet tegemoet komen aan en moet deelnemen aan de ontwikkeling van preventieve maatregelen voor veilig toerisme, waaronder veilig kusttoerisme , in Zuid-Afrika en wereldwijd. Daartoe is de verspreiding van informatie over de risico's van de oceaan een zeer belangrijk doel .

2 . Opzetten van een expertisecentrum

Het fenomeen van vakantie verdrinking is een onderschat en weinig onderzocht probleem. In dit verband beoogt de organisatie een expertisecentrum op te bouwen door het verzamelen en het bestuderen van wetenschappelijk onderzoek, het verkennen van lokale initiatieven wereldwijd en het leggen van contacten met experten in zowel de toeristische als lifesaving sector. Dit zal meer evidence-based practice toelaten op alle niveaus. Dit ondersteunt ook en faciliteert het voorziene lobby werk, bijv. gerelateerd aan de wetgevende organen .

3 . Terugdringen van kustverdrinking door het verspreiden van uniforme informatie

Efficiëntie wordt bereikt wanneer een correcte boodschap regelmatig wordt herhaald op de reis van thuis naar de vakantiebestemming, inclusief het strand. In dit verband zal de organisatie alle nodige stappen ondernemen om uniforme informatie te verspreiden onder alle betrokkenen, dit zijn de toeristische sector, de overheid en de particuliere sector. De organisatie zal misleidende en/of leugenachtige slogans bestrijden welke erop uit zijn om onbewuste toeristen aan te trekken .

4 . Terugdringen van kustverdrinking door middel van partnerschap en samenwerking

Safe Coastal Tourism wil samenwerken met alle organisaties die relevant kunnen zijn om  kustverdrinking terug te dringen.