Drowning Statistics by ILS

The English version is beneath the Dutch one.

We zijn er ons van bewust dat preventiemaatregelen in om het even welk domein slechts worden genomen indien statistieken kunnen worden voorgelegd. Echter, het verzamelen van statistische gegevens m.b.t. verdrinking is een enorme uitdaging. Heel wat landen hebben geen volledige of betrouwbare gegevens over verdrinking. In sommige landen of gebieden bestaan zelfs helemaal geen gegevens, zelfs in ontwikkelde landen. Bovendien worden tienduizenden gevallen van verdrinking niet meegeteld in bestaande cijfers, zoals zelfdoding, natuurrampen,  enz.

We hebben ons gewend tot de Secretaris Generaal van de International Lifesaving Federation,  Mr. H. Vervaecke, die ons hierbijgevoegde tekst bezorgde waarin hij ons de omvang van het probleem van verdrinking wereldwijd schetst.

De International Lifesaving Federation (ILS) is dé wereldautoriteit inzake preventie van verdrinking, lifesaving en lifesaving sport. ILS begeleidt, ondersteunt en werkt samen met nationale en internationale organisaties die zich engageren voor preventie van verdrinking, redding, veiligheid rond water, lifesaving, lifeguarding en lifesaving sport en telt tegenwoordig meer dan 33 miljoen leden in meer dan 135 landen.
 

We are aware that prevention measures in any domain will only be taken if statistics can be submitted. However, the collection of statistical data on drowning is a huge challenge. Many countries do not have complete or reliable data on drowning. In some countries or regions there are no data, even in developed countries. Moreover, tens of thousands of cases of drowning are not counted in previous figures, such as suicide , natural disasters, etc.

We have contacted the Secretary General of the International Life Saving Federation , Mr. H. Vervaecke. In the attached text he outlines the extent of the problem of drowning worldwide.

International Life Saving Federation (ILS ) is the world authority on drowning prevention , lifesaving and lifesaving sport. ILS guides, supports and cooperates with national and international organizations who are committed to drowning prevention, rescue, safety around water, lifesaving , lifeguarding and lifesaving sport and today employs more than 33 million members in over 135 countries.